Nasza oferta

EKSPERTYZY

PROJEKTY BUDOWLANE

ZABYTKI

NADZORY BUDOWLANE

PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKU

EKSPERTYZY
Opracowujemy ekspertyzy konstrukcyjno – budowlane całych obiektów budowlanych, jak również wyodrębnionych elementów konstrukcji będących np. w stanie awarii lub zagrożenia katastrofą budowlaną.

W dotychczasowych realizacjach dokonywaliśmy ocenie eksperckiej obiekty m. in. w zakresie przyczyn powstania stanów awarii wielu całych obiektów, jak ich wybranych elementów: fundamentów, ścian, stropów, konstrukcji dachów. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zakresie analizy obiektów na szkodach górniczych, obiektów posadawianych na gruntach nienośnych oraz zabytków.

Dla potrzeb analizy ekspertyzy w ramach potrzeb przeprowadzamy dodatkowe badania np. geologiczne, wytrzymałościowe, geodezyjne, wilgotnościowe, termowizyjne, prześwietlenia, itp. Ekspertyza w swym podsumowaniu zawiera wnioski i zalecenia końcowe umożliwiające podjęcie decyzji, co do niezbędnych do przeprowadzenia napraw, remontów, stabilizacji i wzmocnień.

PROJEKTY BUDOWLANE
Realizujemy dokumentacje projektowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości Inwestora. Opracowujemy dokumentacje stadiów przedprojektowych, takie jak program funkcjonalno – użytkowy, program inwestycji, projekt koncepcyjny oraz dokumentacje stadium projektowego: projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty warsztatowe w branżach: architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacji telekomunikacyjnych, inżynieryjnej drogowej. W sytuacji obiektu istniejącego sporządzamy na potrzeby opracowań inwentaryzacje architektoniczno – budowlane i geodezyjne.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w realizacjach obiektów użyteczności publicznej, obronnych budynków i obiektów inżynierskich oraz budynków usługowych. W każdej z branż realizujemy dokumentacje kosztowe (przedmiary, kosztorysy inwestorskie) oraz specyfikacje techniczne. Podejmowane zadania projektowe realizujemy uzyskując wszystkie wymagane dla realizacji zadania stanem prawnym opinie, uzgodnienia, warunki i pozwolenia organów administracji publicznych w tym decyzje lokalizacji celu publicznego, pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, pozwolenie na budowę.

ZABYTKI
Doświadczenie i kompetencje zdobyte podczas wielu różnych realizacji wykorzystujemy w szczególności podczas prac przy obiektach objętych różnymi formami ochrony konserwatorskiej. W swoim dorobku posiadamy wiele realizacji zabytkowych obiektów głównie sakralnych, ale też użyteczności publicznej, dworów, kamienic, parków i budynków obronnych. Prace przy zabytku poprzedzamy dostosowaną do potrzeb, możliwie najszerszą analizą materiałów źródłowych.

Przeprowadzamy lub inicjujemy niezbędne badania: historyczne, konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne w tym często georadarowe. Badania i poszczególne kroki popieramy uzgodnieniami lub zaleceniami służb konserwatorskich. Obiekty poddane opracowaniu inwentaryzujemy. Przyjęty program prac po zakończeniu projektowania poddajemy skosztorysowaniu.

NADZORY BUDOWLANE
Realizujemy nadzory w ramach posiadanych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych: kierowania budową, wykonywania nadzoru inwestorskiego w branżach architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacji telekomunikacyjnych, inżynieryjnej drogowej, głównie obiektów przez nas projektowanych.
PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na kontrole techniczne utrzymania obiektów przez nas zrealizowanych, nasza firma wykonuje przeglądy okresowe stanu technicznego obiektów zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. W ramach potrzeb przejmujemy obowiązek pełnego dokumentowania i prowadzenia okresowych kontroli budynków.

Naszym klientom proponujemy sporządzenie kalendarza przeglądów i kontroli. Przeprowadzane przez nas czynności kontrolne dostosowywane są do indywidualnej specyfiki obiektu i jego sposobu użytkowania. Realizujemy: przeglądy budowlane okresowe półroczne, roczne i pięcioletnie, pomiary instalacji odgromowej oraz sieci i instalacji elektrycznych, przeglądy roczne urządzeń służących ochronie środowiska, przeglądy gazowe, przeglądy kominiarskie, ocena efektywności energetycznej kotłów, ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych powyżej 12kW, przeglądy instalacji oświetlenia stanowisk pracy, przeglądy instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeglądy placów zabaw.

error: Content is protected !!